STATUT FUNDACJI

„CENTRUM INNOWACJI I KOORDYNACJI”

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 

 1. Fundacja pod nazwą „Centrum Innowacji i Koordynacji”, zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona przez Dariusza Mikołaja Chmiel zwanego w dalszej części Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy al. Niepodległości 18, przed notariuszem Dorota Ciechomska, w dniu 30.09.2013r. (Rep. A Nr 8092/2013).

§ 2. 

 1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 3.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego
  w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w §8 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 5. Fundacja nie uczestniczy w kampaniach politycznych służących wyborom do urzędów publicznych ani nie prowadzi innej działalności politycznej.
 6. Fundacja nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 4. 

 1. Właściwym ministrem jest minister właściwy ds. środowiska.

§ 5. 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność i poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy  w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
 4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać  je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 6.

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7. 

Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz ochrony środowiska, ochrony i profilaktyki zdrowia oraz wspieranie równouprawnienia różnych grup społecznych w imię zasady zrównoważonego rozwoju.

§ 8. 

 1. Fundacja realizuje swoje cele, określone w § 7 poprzez:
 • a) realizowanie kampanii społecznych, informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych;
 • b) niedochodowe działania edukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz prowadzenie działań w zakresie e-learningu;
 • c) niedochodowe organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, warsztatów i konferencji;
 • d) niedochodowe organizowanie targów, wystaw, kongresów, konkursów i innych wydarzeń kulturalno – promocyjnych;
 • e)niedochodowe działalność wydawniczą, w tym wydawanie książek, pomocy dydaktycznych, broszur, folderów, czasopism i magazynów oraz wydawnictw multimedialnych;
 • f) niedochodowe działalność multimedialną, w tym budowanie portali internetowych, platform edukacyjnych oraz innych edukacyjnych technologii audiowizualnych;
 • g) niedochodowe wspieranie zawodowej i naukowej wymiany doświadczeń, w tym organizowanie wyjazdów studyjnych, praktyk i staży w kraju i za granicą;
 • h) niedochodowe działania informacyjno – doradcze w obszarach działalności statutowej;
 • i)  niedochodowe organizowanie i wspieranie konsultacji społecznych oraz badań opinii publicznej;
 • j) niedochodowe realizowanie i stymulowanie układów partnerskich pomiędzy podmiotami różnych sektorów gospodarki narodowej;
 • k) udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom przyczyniającym się do realizacji celów statutowych;
 • l) działania przyczyniające się do upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz ochrony środowiska, ochrony i profilaktyki zdrowia oraz wspierania równouprawnienia różnych grup społecznych w imię zasady zrównoważonego rozwoju.

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy.

ROZDZIAŁ III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9. 

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, nieruchomości oraz ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10. 

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 • a) darowizn, spadków, zapisów;
 • b) dotacji, grantów i subwencji podmiotów prawnych;
 • c) dochodów z majątku Fundacji;
 • d) odsetek bankowych, lokat.
 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji, z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
 4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE FUNDACJI

§ 11.

1. Władzami Fundacji są:

 • a) Fundator, który wchodzi w skład Zarządu zgodnie z uchwałą Fundatora Fundacji o wyborze członków Zarządu Fundacji;
 • b) Zarząd Fundacji, który składa się z dwóch członków: Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

2. Zarząd zostaje powołany przez Fundatora Fundacji na trzyletnią kadencję.

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.

§ 12.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:
 • a) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 • b) uchwalanie rocznych planów i sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych,
 • c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 • e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 • f) uchwalanie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji;
 1. Członkowie Zarządu mogą zawrzeć z Fundacją umowy cywilnoprawne, których przedmiotem będzie realizowanie działalności Fundacji.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej  3 dni przed planowanym spotkaniem.
 5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał jednogłośnie, przy obecności dwóch członków Zarządu.

§ 13.

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i innych niż majątkowe w imieniu Fundacji składają dwuosobowo Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. 

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Decyzje w sprawie połączenia z inna fundacją podejmuje Zarząd jednogłośnie.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona  lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku.
 4. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednogłośnie.
 5. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego ds. środowiska.
 6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na realizację celu określonego  w § 7.

§ 15. 

 1. Statut sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.