Celem Fundacji Centrum Innowacji i Koordynacji jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz ochrony środowiska, ochrony i profilaktyki zdrowia oraz wspieranie równouprawnienia różnych grup społecznych w imię zasady zrównoważonego rozwoju. 

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy.

Fundacja CIK realizuje swoje cele poprzez:

 • realizowanie kampanii społecznych, informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych;
 • działania edukacyjne dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz prowadzenie działań w zakresie e-learningu;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, warsztatów i konferencji;
 • organizowanie targów, wystaw, kongresów, konkursów i innych wydarzeń kulturalno – promocyjnych;
 • działalność wydawniczą, w tym wydawanie książek, pomocy dydaktycznych, broszur, folderów, czasopism i magazynów oraz wydawnictw multimedialnych;
 • działalność multimedialną, w tym budowanie portali internetowych, platform edukacyjnych oraz innych edukacyjnych technologii audiowizualnych;
 • wspieranie zawodowej i naukowej wymiany doświadczeń, w tym organizowanie wyjazdów studyjnych, praktyk i staży w kraju i za granicą;
 • działania informacyjno – doradcze w obszarach działalności statutowej;
 • organizowanie i wspieranie konsultacji społecznych oraz badań opinii publicznej;
 • realizowanie i stymulowanie układów partnerskich pomiędzy podmiotami różnych sektorów gospodarki narodowej;
 • udzielanie pomocy podmiotom przyczyniającym się do realizacji celów statutowych;
 • działania przyczyniające się do upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz ochrony środowiska, ochrony i profilaktyki zdrowia oraz wspierania równouprawnienia różnych grup społecznych w imię zasady zrównoważonego rozwoju.