Zarząd Fundacji CIK zachęca do udziału w konkursie „Powrót do przyszłości” realizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw w ramach autorskiego projektu pn. „Północna Strategia Ochrony Różnorodności Biologicznej” dofinansowanej ze środków NFOŚiGW. 

Konkurs polega na przygotowaniu prac w wybranej przez Uczestnika kategorii, zgodnie z tematyką konkursu.

INDYWIDUALNA – przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej wizji przyszłego gospodarstwa rolnego, w którym zostaną̨ wykorzystane techniki i technologie rolnicze przyjazne środowisku. Założeniem tej kategorii jest przedstawienie wizji innowacyjnego gospodarstwa rolnego w 2050 roku. Dopuszczalne jest w celu uatrakcyjnienia efektu końcowego:

 • wykorzystanie autorskich zdjęć́, schematów, fotografii oraz diagramów.
 • wykorzystanie podkładu muzycznego lub innego motywu dźwiękowego

Prezentacja powinna składać́ się̨ z minimum 20 slajdów,
w tym nie powinna przekraczać́ 50 slajdów.

GRUPOWA, w której 3 osobowy zespół uczniów przy wsparciu merytorycznym nauczyciela (będącego jednocześnie opiekunem zespołu) przygotuje reportaż̇ filmowy z wybranej przez siebie tematyki:

 1. Obecnie stosowanych rozwiązań́ w gospodarstwach rolnych, w szczególności uwzgledniających innowacyjne rozwiązania w procesie produkcyjnym w kontekście ochrony różnorodności biologicznej. Warunkiem niezbędnym w przygotowaniu filmu będzie:
 • Wyszukanie takiego gospodarstwa rolnego, w którym stosowane są̨ innowacyjne rozwiązania.
 • Nawiązanie kontaktu z rolnikiem, rozpoznanie gospodarstwa, wybór takiego, który spełniać́ będzie innowacyjny charakter.
 • Nakręcenie krótkiego wstępu, w którym uczniowie wprowadzą potencjalnych widzów w temat.
 • Nakręcenie scen filmowych, obrazujących gospodarstwo rolne i zastosowane w nim rozwiązania.
 • Nakręcenie rozmowy z rolnikiem, który w kilku zdaniach opowie o stosowanych rozwiązaniach oraz źródłach finansowania.
 • Nakręcenie podsumowania, w tym wskazania pozytywnych stron inwestowania w innowacyjne rozwiązania technologiczne.
 1. Obecnie realizowanych inicjatyw lokalnych o charakterze ochrony różnorodności biologicznej lub zaproponowania własnych inicjatyw (jeśli w danym regionie nie są̨ realizowane). Warunkiem niezbędnym przygotowania filmu będzie:
 • Wyszukanie inicjatyw lokalnych o charakterze ochrony różnorodności biologicznej, realizowanych w ostatnich 5 latach.
 • Nakręcenie krótkiego wstępu, wprowadzającego w temat.
 • Nakręcenie scen filmowych przedstawiających inicjatywę̨ wraz z komentarzem. Wskazanie źródeł finansowania, autorów itp.
 • Podsumowanie i zachęcenie potencjalnych widzów do podejmowania podobnych inicjatyw wraz ze wskazaniem pozytywnych aspektów.

KONKURS TRWA OD 21 MARCA 2016 ROKU DO 15.06.2016

DO WYGRANIA CENNE NAGRODY M.IN. TABLETY, NOTEBOOKI, KARTY PREZENTOWE DO SIECI SKLEPÓW EMPIK, ALBUMY PRZYRODNICZE ORAZ SPECJALNA NAGRODA DLA LOSOWO WYBRANYCH 3 OSÓB W POSTACI NIESPODZIANEK MUZYCZNYCH, PRZEKAZANYCH PRZEZ HONOROWEGO PATRONA KONKURSU MACIEJA SMOLIŃSKIEGO         Z TELEWIZJI POLO TV.

WARUNKI PRZEKAZANIA PRAC OKREŚLA REGULAMIN KONKURSU Z KTÓRYM NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KONKURSU – dostępny na końcu informacji. 

*Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie i nauczyciele szkół o profilu rolniczym, zlokalizowanych na terenie województw podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Opiekunami Uczestników, biorących udział w Konkursie mogą̨ być́ nauczyciele, wychowawcy i opiekunowie z w/w Placówek.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Zespół Zarządzający:

Dariusz Chmiel tel.: 668 391 591, e-mail: d.chmiel@ksi.org.pl

Magdalena Hyska tel.: 604 822 886, e-mail: m.hyska@ksi.org.pl

REGULAMIN KONKURSU