Zespół Fundacji od wielu lat specjalizuje się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działania informacyjno – edukacyjne. Oferujemy wsparcie merytoryczne podczas aplikowania o środki oraz pomoc przy realizacji i rozliczaniu projektów. Zapraszamy do współpracy!

Zespół Fundacji od wielu lat specjalizuje się w pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia ukierunkowane na działania informacyjno – edukacyjne z zakresu ochrony środowiska, ochrony i profilaktyki zdrowia oraz wspierania równouprawnienia różnych grup społecznych w imię zasady zrównoważonego rozwoju.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy!

Jesteśmy otwarci na współprace w zakresie wspólnej realizacji projektów oraz udzielenie wsparcia merytorycznego podczas aplikowania o środki m.in w zakresie:

  • przygotowania formalnego i merytorycznego wniosku o dotacje wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym zgodnie z wytycznymi instytucji dofinansowującej;
  • pozyskania i opracowania załączników uzupełniających, w tym m.in. pozyskania honorowych patronatów nad przedsięwzięciem, opinii ekspertów oraz innych dokumentów formalnych zgodnie ze specyfiką wniosku;
  • udziale w negocjacjach projektu.

Ponadto, możemy zaoferować wsparcie oraz przy realizacji i rozliczaniu projektów, w tym:

  • przygotowanie wniosków o płatność wraz z pełną dokumentacją projektową (w tym opisywanie umów i dokumentów księgowych, tworzenie zestawień i specyfikacji przelewów);
  • przygotowanie częściowych i końcowych sprawozdań merytorycznych i finansowych;
  • przygotowanie końcowego sprawozdania z realizacji projektu potwierdzającego osiągnięte efekty i wskaźniki
  • koordynacja zadań podwykonawców;
  • kontakt z instytucją finansującą.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi działaniami w zakładkach
ŚRODOWISKO i ZDROWIE.